84 - رساله نوین نوشته امام خمینی

ترجمه فارسی و توضیحات : عبدالکریم بی آزار شیرازی  جلد دوم - مسایل اقتصادی - وزیری - شومیز - چاپ سال 1359 ش - 228 ص -  

جلد چهارم - مسایل سیاسی و حقوقی - چاپ سال 1360 ش- وزیری - شومیز - 352 ص - موجود