1000 - پاسخ به تاریخ نویسنده محمد رضا پهلوی . شاه ایران 1359 - 1298

ترجمه دکتر حسین ابوترابیان 

چاپ دهم - تهران 1385 ش - انتشارات زریاب - 460 ص - رقعی - شومیز -

999 - اسرار مخفی هندو یا فلسفه جوکی * ( م . ف )

ترجمه و تالیف منوچهر ذوالخیر تحدید نظر و پاورقی استاد مرتضی مدرسی  

چاپ تهران - انتشارات گوتنبرک - 1362 ش - 228 ص- رقعی - شومیز -

998 - تهران در گذرگاه تاریخ ایران نویسنده ( حسین ملکی ) ح . م . زاوش

تهران - 1370 ش - چاپ اول - انتشارات نشر  اشاره - 464 ص وزیری - گالینگور -

امیل یا آموزش و پرورش - نویسنده : ژان ژاک روسو

۹۹۷  - مترجم :  منوچهر کیا   -  چاپ تهرا ن - انتشارات گنجینه -  568 ص - وزیری - سلیفون -

996 - بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی نوشته مرتضی مطهری

چاپ اول  - تهران -  1403 هجری قمری - انتشارات حکمت - 416 ص - رقعی - شومیز -  

995 - خداوند الموت . حسن صباح نویسنده پل آمیر ترجمه ذبیح اله منصوری * ( م . ف )

چاپ  دوازدهم  - تهران -  1366  ش - انتشارات جاویدان - 674 ص -  مصور - وزیری - گالینگور -  

موضوع  ات کتاب : فرقه اسماعیلیه - فداییان اسماعیلی - حسن صباح - تاریخ ایزان  

994 - ازدواج مکتب انسان سازی

نویسنده : دکتر سید رضا پاک نژاد   دوره کامل  سه جلد در یک محلد  

ار مجموعه اولین دانشگاه و آخرین پیامبر - رقعی - گالینگور - شامل (  265 + 320 +  208 ص )  

993 - بامداد خمار نویسنده فتانه حاج سید حوادی

تهران - نشز البرز - چاپ هفتم - 1375 ش - 439 ص - رقعی - گالینگور -  

موضوع کتاب : رمان - داستانی -

‎992 - ایلیاد نویسنده هومر


ترجمه سعید نفیسی  

 تهران - چاپ نهم  - 1372 ش - شزکت انتشارات علمی و فرهنگی -  810 ص - رقعی - شومیز -

991 - زندگی من نویسنده جواهر لعل نهرو * ( م . ف )

 دوره 2 حلدی -  چاپ  چهارم - تهران  - انتشارات امیرکبیر  - 1361 ش - جمعا"    1047 ص   - رقعی - شومیز -  

990 - سایه عمر نویسنده رهی معیری * ( م . ف )

جاپ  نهم تهران  -  1465 ش - انتشارات کتابفروشی زوار - 243 ص - وزیری - شومیز -  

موضوعات کتاب : شعر و شاعری - دیوان اشعار -  مجموعه شعر