5366 - مکالمات روزمره آلمانی به فارسی

وزیری - شومیز -