5381 - محشای قانون مجازات اسلامی - نویسنده : دکتر ایرج گلدوزیان

م . آ . - نویسنده : استاد دانشگاه تهران - بازنگری و افزوده ها  - ویرایش سوم   - تهران - نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد - 1386 ش - چاپ هفتم - 496 ص - وزیری -