5383 - تئوری مقدماتی اعداد - نویسنده : دکتر غلامحسین مصاحب

تهران - 2 جلد در 5 مجلد - جلد اول در دو مجلد(قسمت )   - 1353ش  - 1395 ص -نشر دهخدا - وزیری - گالینگور -  جلد دوم در 3 مجلد ( قسمت ) -  1358 ش - 1802 ص -   وزیری - شومیز -( موجودی  مورخ     20/11/95  -  د ش102 ص 57 )