5386 - چرا تبلیغات محیطی ؟

م . آ . - راهکارهای تبلیغات و بازاریابی ( 16 ) - برگرفته از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغات محیطی آمریکا   OAAA -  مترجم :  علیرضا صدر محمدی  - ویراستار : حسین رسولی - تهران - نشر سیته - چاپ دوم - 1388 ش - 253 ص - مصور - رنگی - رقعی - گالینگور -