X
تبلیغات
رایتل

5607 - فرهنگ جهانگیری

م.م. - نویسنده : میر جمال الدین حسین بن فخالدین حسن انجو شیرازی  -  2جلدی - وزیری - گالینگور - چاپ دوم - مشهد -   نشر دانشگاه مشهد - 1359 ش - ویراسته : دکتر رحیم عفیفی - 

2 جلدی جما"  2657 ص  - این فرهنگ در سال  1017 هجری قمری در هند در زمان سلطنت جهانگیر پادشاه پسر اکبر شاه تدوین و تالیف گردید و مدت 12 سال برای تالیف صرف گردید و از 53 فرهنگ لغت قبلی دیگران  استفاده شده است -