5982 - حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی

م. م. - نویسنده   :  قاسم شعبانی     -   نشر   اطلاعات     - چاپ دوازدهم     - تهران  -    1381  ش -  268  ص - وزیری   - شومیز  -