5983 - بهداشت پوست و مو

موجود  -  م - نویسنده   :  دکتر منوچهر صیونیت     -   نشر لادن     - چاپ اول   - تهران  -   1375  ش - 192  ص - وزیری  - شومیز  -