5991 - شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

موجود - فروشگاه - چاپ سوم  -  تهران -  نشر جاویدان  - 1362 ش -  رحلی  - گالینگور - مصور - سیاه و سفید -