6016 - آموزش حامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندکی

موجود -   فروشگاه        -   مولف : آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی  - چاپ دوم -  1385 ش - نشر معاونت تبلیغات و روابط عمومی ساعس ناحا - 210 ص - مصور رنگی 5000 ت قیمت مشت جلد -  بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - علایم و آئین نامه  - سوال و جواب و تست های چهار جوابی - عایم راهنمایی و رانندگی - ویژه متقاضیان شرکت در آزمون گواهینامه رانندگی  -