6019 - قانون توانگری - نویسنده : کاترین پاندل - مترجم : گیتی خوشدل

موجود -     فروشگاه      - چاپ هفدهم - تهران -  نشر پیکان - 1382 ش - 345 ص - رقعی - شومیز -