6020 - هشت کتاب - نویسنده : سهراب سپهری

 جیبی  - گالینگور - چاپ سوم -  تهران -  ۱۳۸۰  ش -نشر طهوری - ۴۵۷  ص -  ۱۷۰۰ ت قیمت پشت جلد - ف ۹۷/۲/۲۶ -