6022 - به کی سلام کنم - نویسنده : سیمین دانشور

م.م. -  چاپ پنجم -   تهران - 1380 ش -  نشر خوارزمی -'258 ص - رقعی - شومیز - 2000 ت قیمت پشت جلد -