6024 - چشم انداز شعر امروز - نویسنده : دکتتر حمید زرین کوب

موجود -  فروشگاه  -   چاپ تهران  - نشر توس  - رقعی -  شومیز  - چاپ سال 1358 ش - 278 ص -