6028 - تفکر عملی - نویسنده : ادوارد دو بنو - مترجمه : محمد حسین وقار

موجود -       فروشگاه            - چاپ اول  - تهران -  نشر روزنامه اطلاعات -  1377 ش -  220 ص - رقعی -  شومیز - 600 ت قیمت پشت جلد -