6031 - گوارش : پرسشها و پاسخها - بیماریها و درمانها را درست بشناسیم .

م. ا . - نویسنده اندرو  اس . وارنر  - مترجم : دکتر مسعود  ذو هایی مقدم + .گلی افجه ای - چاپ   اول -  تهران -  ۱۳۹۴ ش - ۲۸۵ ص - نشر تریتای زمان -رقعی - شومیز -