6038 - 117 راز موفقیت - راهنمای ساده برای دستیابی به موفقیت

موجود  -  م  -     نویسنده : مریل داگلاس - مترجم : رهره افتخاری - چاپ چهارم اول ناشر - تهران - 1390 ش - نشر نیما - 272 ص - رقعی - شونیز - 000 5 ت قیمت پشت جلد - ( روانشناسی - موفقیت در کسب و کار  - یکصدوهفده راز  موفقیت -  یکصد و هفده راز موفقیت - صد و هفده راز موفقیت )