6041 - تقویت و تمرکز فکر - نویسنده : دکتر ژوزف مورفی

م.آ . - مترجم : هوشیار رزم آزما - چاپ نهم تهران نشر سپنج 1383 ش  - 202 ص - رقعی - شونیز - 1400 ت قیمت پشت جلد -  ( روانشناسی - موفقیت - راه و رسم زندگی - )