6060 - راز بزرگ - فراماسون ها و سلطنت پهلوی - نویسنده : محمود طلوعی

موجود -  فروشگاه -  چاپ  اول تهران  نشر علم  1380 ش - جلد اول 510 ص - مصور -  جمعا 1145 ص -