6073 - اطلاعات عمومی از دانش بشر

موجود   -         فروشگاه    - نویسندگان  و گردآورندگان : گروهی از نویسندگان : عبدالحسین آذرنگ + محمدرضا جعفری - و ..- چاپ اول  -  تهران - فرهنگ نشر نو -   1385 ش - مصور -  رنگی -شامل  بیش از 1000ص - وزیری -  گالینگور - ( دایره المعارف - دائره المعارف )  -