6074 - فرهنگ فارسی عمید

م.آ .  - تویسنده : حسن عمید - چاپ هجدهم -  تهران -  1362 ش - نشر امیرکبیر - 1144 ص - وریری. -  سلیفون -