6077 - فرهنگ لغت زبان لاتین به انگلیسی و بر عکس کاسل

م.آ . - چاپ 1384 ش ایران  از روی چاپ 1977 م - ویرایش سال  1968م  امریکا - تهران  - نشر آبیژ -   مراکز پخش کتاب : تهران  -  کتابیران  + نو پردازان - چاپ اول -  وزیری  - سلیفون -  جمعا" 883 ص - دو  ستونی - 

Cassell's   

 Latin Dictionary ( latin English  and English - Latin ) WILEY - AEEIZH

BY : D..P. Simpson