6072 - آئین دادرسی کیفری 2 - نویسنده : وکتر عباس زراعت

م . آ . - جلد اول - چاپ اول  - کاشان -  1390 ش - نشر قانون مدار '- 406 ص - وزیری - شومیز - حقوق - قانون -  آیین دادرسی کیفری  - قوانین  - آیین دادرسی جزایی -