6073 - آئین دادرسی کیفری جلد چهارم - اندیشه ها

موجود - م     - نویسنده : دکتر محمود آخوندی - چاپ دوم -  1381 ش - نشر اشراق  ( دانشگاه قم )  - 439 ص - وزیری -  شومیز - 2400 ت قیمت پشت جلد  ( جلد   شومیز )  - حقوق - قانون - قوانین - آیین دادرسب کیفری  - جزایی - جزا - ویراست دوم - اجرای احکام کیفری -