6079 - فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی دانشگاهی راندوم هاوس

م. آ . - 1984 م -دو ستونی  1568 ص - چاپ اصل امریکا - وزیری گالینگور - دارای بیش از 170000 واژه - با تجدید نظر - 

The Random House College Dictionary 

راندوم هوس - راندوم هوز - رندوم هوس - رندوم هاوس -