6084 - شگفتیهای فیزیک -آزمایشهای ساده فیزیک با وسایل ساده

م.آ. - نویسنده : جودی بر کندریج - مترجم - طاهره رستگار - رقعی شومیز  - چاپ سوم 1377 ش - نشر مدرسه  - 126 ص -