6089 - دوره مصور پیشرفته آموزش زبان انگلیسی لینگافن

موجود -  م      - 1360 ش - انتشارات سازمان  آموزش زبانهای بین المللی  - مترجم : دکتر علی سلطانپور  - چاپ دوم - ۶۹۸  ص - رقعی - گالینگور -