6104 - فرهنگ فارسی کاوه - نویسنده : هاشم رضی

موجود - فروشگاه  -   چاپ تهران نشر کاوه  - تاریخ مقدمه مولف  ؛ 1338 ش - 679 + 119 ص - 1339 ش  جیبی - گالینگور - دوستونی -  مشتمل بر کلیه لغات فارسی و عربی مصطلح  در زبان فارسی '- با ثمیمه فرهنگ اصطلاحات خارجی در زبان فارسی - در این فرهنگ از قول مولف لغات مشکل زبان فارسی و لغات مورد استعمال  عربی گردآوری شده است -