خودآموز روشن بینی - مترجم : گیتی خوشدل

۶۱۱۷ - نویسنده : تادیوس گولاس - ۱۳۸۵ ش -  نشر پیکان -  ۸۰ ص  - رقعی -  شومیز -