6127 - مده آ - نویسنده : اوریپید - مترجم : امیر حسن ندایی

موجود -            فروشگاه            -  نمایشنامه اوریپید - تراژدی - ترجمه و تحلیل  - چاپ دوم -  تهران -  ۱۳۹۰ ش - نشر افراز -  ۳۸۰۰ ت  قیمت پشت جلد - ۱۴۸ ص - رقعی  - شومیز -