6130 - مجموعه قوانین اجاره - آنچه موجر ومستاجر باید بداند

 م . آ . - تالیف و تدوین : غلامرضا حجتی اشرفی - چاپ ۱۱  با اصلاحات و الحاقات - ۱۳۸۵ ش - نشر گنج دانش - تهران - ۱۸۰ ص - ۸۰چ ت قیمت پشت جلد - بانضمام قانون و آیین نامه تملک آپارتمانها  ، نمونه اسناد و دادخواست ، دستمزد و کارشناسی  - واژه نامه  ( قانون - حقوق - قوانین موجر و مستاجر - مالک و مستاجر - )