فرهنگ آسیا فارسی - انگلیسی با تلفظ فارسی

۶۱۳۸  - م .  ب. ا. - گردآورنده : مریم صباحی - تصحیح  و تلفظ  :   ژیلا دهخدا - تهران - نشر آسیا - چاپ اول - ۱۳۷۱ ش - ۵۸۰ ص - دو ستونی -