6156 - هنر آشپزی - مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی

موجود - فروشگاه -  تالیف  : رزا منتظمی - چاپ هشتم تهران - با تجدید نظر و اضافات - ۱۳۶۱ ش - ۶۸۸ + ۱۸ ص - وزیری - گالینگور - بدون تغییرات با غلط نامه -