6161 - عقده های روانی - نویسنده : دکتر ایرج پورباقر

 موجود - عقده های روانی یا مجموعه صد مقاله روانشناسی و روانکاوی  - چاپ تهران  - نشر آسیا - ۱۳۶۴ ش -چاپ سوم - ۷۸۰ ص - وزیری - سلیفون  -