6166 - تاریخ تمدن مصر

  نویسنده : پل جانسون -  مترجم  : منصوره وحدتی احمدزاده - رحلی - سلیفون - چاپ اول  - تهران - نشر پارمیس - ۱۳۹۰ ش - ۳۰ ه.ت قیمت پشت جلد - ۲۹۶ ص - ف ۹۷/۴/۱۹ -