۶۱۶۹ - هنگام بیماری چه باید کرد؟

م. آ . -  نخستین راهنمای عملی برای آشنایی با بیماری و تشخیص موارد اورژانس - انجمن پزشکی بریتانیا - سر ویاسار : دکتر تونی اسمیت - مترجم : دکتر ونداد شریفی - رحلی - گالینگور - چاپ اول  - تهران  - ۱۳۷۹  ش - نشر ققنوس - ۳۲۸ ص - مصور -