6172 - خواص طبیعی و درمانی میوه ها و سبزیجات

موجود. -      فروشگاه   - رژیم غذایی در بیماریها - نویسندگان  گروهی : دکتر سید اصغر ساداتیان و دیگران - چاپ سوم   - تهران - ۱۳۸۶ ش - رقعی - سلیفون - ۶۰۰۰ت قیمت پشت جلد - نشر ما و شما - ۳۵۸ ص -