6317 - اوژنی گرانده

 نویسنده :  اونوره دو بالزاک   -   مترجم   :  عبدالله توکل   - ناشر :  سپهر   - چاپ  نهم  - تهران -  1371   ش -   303   ص - رقعی - شومیز -

6316 - قیام افسران خراسان ... و سی وهفت سال زندگی در شوروی

 نویسنده : پروفسور احمد شفایی   - ناشر :  کتاب سرا   - چاپ  اول  - تهران - 1365  ش -   318    ص - رقعی - شومیز -

6315 - طب روح ( اخلاق اصیل )

 نویسنده : بهرام الهی      - ناشر : جیحون     - چاپ  اول   - تهران  -  1379     ش -  168   ص -   رقعی  -  شومیز -

6314 - خواندنی های قرن

 نویسنده :  محمود طلوعی      - ناشر :  گفتار    - چاپ دوم    - تهران  -  1367     ش - 428     ص -   رقعی  -  شومیز -

6313 - خداوندان اندیشه سیاسی

 نویسنده :  و ت جونز   -   مترجم  : علی رامین -  جلد دوم قسمت اول    - ناشر :   امیرکبیر   - چاپ سوم    - تهران  - 1370      ش -  285   ص -   رقعی  -  شومیز -

6312 - مسافرت به ایران

 نویسنده :  موریس دوکوتزبوئه  -   مترجم   :   محمود هدایت  -   ناشر :  جاویدان    - چاپ  اول    - تهران  -  1365     ش -   322   ص -   وزیری   -  گالینگور  -

6311 - مثل برف آب خواهیم شد ( مذاکرات (( شورای فرماندهان ارتش )) ( دی - بهمن 1357 ) )

ناشر :   نی    - چاپ دوم    - تهران  -  1366    ش -    261    ص   -   رقعی  -  شومیز -


6310 - درباره رنگ ها

 نویسنده :   لودویگ وینگنشتاین    -  مترجم   :   لیلی  گلستان - ناشر : مرکز    - چاپ  دوم    - تهران  -  1379      ش -  116   ص -   رقعی  -  شومیز -

6309 - طب الرضا

 نویسنده : نصیرالدین امیرصادقی  - ناشر :  معراجی    - چاپ  دوم    - تهران  - 1376      ش -  320   ص -   رقعی  -  شومیز -

6308 - بیست هزار فرسنگ زیر دریا

 نویسنده : ژول ورن    -   مترجم   :   رضا همراه - ناشر :  اشراقی      - تهران  -  356  ص -   رقعی  -  شومیز -

6307 - منشا انواع

 نویسنده : داروین   -   مترجم   : دکتر نورالدین فرهیخته - ناشر : انزلی   - چاپ  دوم    - ارومیه   -  1363     ش -  618    ص -   وزیری  -  گالینگور  -

6306 - ایرانیان ارمنی

نویسنده : اسماعیل رائین- ناشر : امیر کبیر   - چاپ دوم    - تهران  - 2536      شا - 202     ص -    وزیری   -  شومیز -

6305 - قتل عام ارمنیان

 نویسنده :   اسماعیل رائین  - ناشر : امیرکبیر    - چاپ سوم     - تهران - 2537 شا    - 284   ص - وزیری  - شومیز -

6304 - الهه ناز

 نویسنده :   مریم اولیایی  - ناشر : پیکان  - دو جلدی  - چاپ دوم    - تهران - 1384   ش   - 800   ص - رقعی  - شومیز -

6303 - قواعد روش جامعه شناسی

 نویسنده : امیل دورکیم - مترجم   :  علیمحمد کاردان  - ناشر :   دانشگاه تهران   - چاپ  اول   - تهران - 1343   ش   -174    ص - وزیری - شومیز -

6302 - مراحل تربیت

نویسنده :  موریس دبس   - ناشر : دانشگاه تهران   - چاپ  سوم   - تهران - 1349   ش   -  208   ص - وزیری - شومیز -

6301 - یک ، کوانتوم ، عرفان و درمان

 نویسنده : دکتر مسعود ناصری   - ناشر : جیحون   - چاپ  سوم   - تهران -  1387  ش   - 302   ص - وزیری - شومیز -

6300 - دختری از ایران

نویسنده : ستاره  فرمانفرماییان   +  خانم دونا مانکر  - ترجمه  :   ابوالفضل طباطبایی -   ناشر : سوره   - چاپ  سوم   - تهران -  1377  ش   -467    ص - رقعی  - شومیز -

6299 - نیما یوشیج زنذگانی و آثار او

 نویسنده : ابوالقاسم جنتی عطایی  - ناشر :  صفی علیشاه   - چاپ  ذوم    - تهران -  1346   ش   -352    ص - وزیری - شومیز -6298 - داستان های شاهنامه

 نویسنده : دکتر منوچهر دانش پژوه   - ناشر :  هیرمند   - تهران -   ۱۳۸۹   ش   - ۳۸۷   ص - وزیری - سلیفون  -

6297 - خاطرات شعبان جعفری

 به کوشش  :  هما سرشار   - ناشر :  ثالث   - چاپ چهاردهم   - تهران - 1392   ش   -   484   ص - وزیری - شومیز -

6296 - ایران ، ابرقدرت قرن ؟

 نویسنده : یوسف مازندی   - ناشر :  البرز   - چاپ اول   - تهران - 1373   ش   -723    ص - رقعی   - گالینگور  -

6295 - پروین دختر ساسان

نویسنده : صادق هدایت   - ناشر : امیرکبیر    -÷چاپ سوم -÷ تهران-    1342   ش   - 179   ص - وزیری - سلیفون  -

6294 - امیرکبیر یا میرزاتقی خان فراهانی قهرمان مبارزه با استعمار

 نویسنده : اکبرهاشمی رفسنجانی  - ناشر :  فراهانی   -  قم  -  1346   ش   - 554   ص - وزیری -  سلیفون  -

6293 - فرمانده بعد از خدا

نویسنده : فون دونیتز   -  مترجم : ذبیح الله منصوری   -     ناشر :  گلبانگ   - چاپ چهارم   - تهران - 1371   ش   -364    ص - رقعی  - گالینگور  -

6292 - گفت و گو با سایه یا بوف کور چگونه ساخته شد

 نویسنده :حبیب احمد زاده   - ناشر : سوره مهر  - چاپ اول   - تهران - 1395   ش   - 138   ص - وزیری - سلیفون  -