7082 - گرما ، درسال صفر

  نویسنده :     شهرنوش پارسی پور    -    ناشر :    شیرین  -    چاپ  اول     - تهران    -    1382   ش    -    159  ص    -     رقعی    -   شومیز    -