7091 - تاریخ فلسفه ( از فیشته تا نیچه )

      نویسنده :     فردریک کاپلستون    -    ناشر :  سروش  + علمی فرهنگی     -    نوبت چاپ ذکر نشده     - تهران    -  1367   ش    -492     ص    -     وزیری    -   گالینگور    -