7092 - تاریخ فلسفه ( از بنتام تا راسل )

 نویسنده : فردریک کاپلستون  -  مترجم  :  بهاءالدین خرمشاهی        -    ناشر :   سروش  +  علمی فرهنگی  -   جلد هشتم  -  چاپ   سوم  - تهران    -    1382  ش    -  647   ص    -     وزیری    -   شومیز    -