7099 - زیرآسمان های جهان

   مترجم  :  نازی عظیما    -    ناشر  :   فرزان   -    چاپ   دوم    - تهران    -    1376    ش    -   295    ص    -     رقعی    -   شومیز    -   گفت و گوی داریوش شایگان با رامین جهانبگلو -