7115 - بامداد خمار

 نویسنده    :  فتانه حاج سیدجوادی  (  پروین   )   -    ناشر :    البرز  -    چاپ   بیست  و چهارم     -    تهران     -    1379  ش      -  439    ص     -     رقعی     -    گالینگور   -