7125 - مجموعه طرحهای گلدوزی و بریده دوزی

موجود - فروشگاه -  جلد اول دیدنیها - چاپ اول ۱۳۷۲ ش - نشر یوسف دیان  تهران رحلی شومیز  ۷۲ ص  مصور - 

7124 - چشم و بینایی

موجود - آ. - نویسنده : استیو پارکر - مترجم : رویا درانی-  برای گروه سنی  ( د ) و ( ه ) - تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ اول ۱۳۷۸ ش - ۴۸ ص - مصور رنگی رحلی شومیز 

7123 - فرهنگ دائره المعارفی زبان و زبانها

م. - آ. -  نویسنده : دکتر ابراهیم چگنی - تهران -  چاپ و نشر دانشگاه لرستان + نشر بهنام -   ۱۳۸۲ ش - چاپ اول - ۵۵۰ ص - رقعی  - سلیفون -