۷۱۳۰ - ایمنی در پاتولوژی دهان و دندان

موجود - آ. - نویسنده : جیمز تی اسکات - مترجمین : ابوالفضل رنجبر + غلامعلی فتحی -   نشر زبان  پروژه- چاپ دوم  - ۱۳۷۸ ش - وزیری -  شومیز -   ۶۰۴ ص  - مصور  -