10010 - فلسفه سیاسی ابن سینا

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   دکتر ابوالفضل شکوری -        نشر  :     عقل سرخ      -     چاپ اول         -    تهران     -    1384  ش     -   480  ص    -      وزیری      -    شومیز    -