10034 - قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی

موجود -   آ.    -     تدوین  :  سید احمد باختر     -     نشر  :      نوای عدالت + خط سوم     -     چاپ     اول    -    تهران     -  1385   ش     -    429 ص    -      وزیری     -    شومیز    -