10035 - اجرای احکام کیفری ( علمی ، کاربردی )

موجود -   آ.    -    نویسنده :   دکتر بهرام بهرامی       -     نشر  :    تدریس   - جلد دوم     -     چاپ   سوم      -    تهران     - 1383    ش     -  127   ص    -      وزیری     -    شومیز    -