10040 - مثلث اژدها

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  چارلز  برلیتز  -   مترجم : دکتر قدیر گلکاریان        -     نشر  :  سمور         -     چاپ   سوم      -    تهران     -   1371  ش     -   272  ص    -     رقعی     -    شومیز    -